Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Pobyt stały w Bułgarii

Pobyt stały w Bułgarii

Obecnie wiele obywateli chciałoby mieć możliwość nie tylko regularnie odpoczywać w Bułgarii, ale i na stale mieszkać w tym świetnym kraju z miękkim klimatem i życzliwym narodem. W Bułgarii istnieje statut, który może otrzymać nierezydent : zaświadczenie na pobyt stały.

Zgodnie z prawem, najpierw cudzoziemiec może załatwić formalnie pobyt, a potem, po pewnym terminie pobytu w tym statusie i wykonania odpowiednich warunków albo wymogów - pretendować na otrzymanie pobytu.

Dla załatwienia statutu, nierezydent musi wykonać jedno z obowiązkowych warunków:

Trzeba otrzymać oficjalne pozwolenie pracować albo wprawiać wolną praktykę w Bułgarii; Oficyjnie zajmować się komercyjną działalnością, zabezpieczając miejsca pracy dla rezydentów kraju w ilości nie mniej 10 i podtrzymując ich w ciągu całego terminu pobytu w kraju; Przyjechać do kraju w jakości cudzoziemskiego fachowca; Dysponować oficjalnym albo cywilnym brakiem z obywatelem(obywatelką) Bułgarii albo cudzoziemcem(cudzoziemką), co stale przebywa w tym kraju; Reprezentować interesy w Bułgarskiej handlowo-przemysłowej izbie cudzoziemską kompanię; Być ojcem albo innym krewnym cudzoziemskiego obywatela, co stale przebywa w Bułgarii, finansowe zabezpieczenie w tym wypadku powinno być potwierdzone oficjalnie; Być członkiem rodziny albo ojcem nierezydenta ze statutem pobyt stały w Bułgarii w jakości międzynarodowego, konsularnego, dyplomatycznego albo handlowego przedstawiciela; Przebywać w Bułgari dla przechodzenia trwałego leczenia w miejscowym zakładzie medycznym i mieć dosyć kosztów na opłacenie lekarskich usług i pobyt; Być cudzoziemskim korespondentem z akredytowaniem w RB; Być emerytem z rozmiarem emerytury, dostatecznym dla pobytu w tym kraju; Zajmować się inwestycyjną działalnością, wkładając koszty do ekonomicznie słabych regionów Bułgarii; Włożyć w bułgarską nieruchomość nie mniej 600 000 lewa albo być partnerem bułgarskiej komercyjnej firmy z nie mniej 50 % kapitału.

Do tego, jak przystąpić do załatwienia statutu, cudzoziemiec musi otrzymać wizę typu D w dyplomatycznym albo konsularnym przedstawicielstwie РБ za miejscem swojego pobytu. Odmowa w wydaniu wizy. Termin rozpatrzenia dokumentów zazwyczaj składa 14 dni, lecz przy szczególnych okolicznościach jego mogą przedłużyć na 1 miesiąc.

Pobyt stały w Bułgarii nadaje prawo do odwiedzania kraju w dowolnym czasie, pracę we własnej kompanii, otrzymanie bezpłatnych medycznych usług na równi z rezydentami, produkcja emerytalnych odliczeń, załatwienia zaprosin na odwiedzanie kraju dla innych cudzoziemskich obywateli, otrzymanie PMZ po 5 lat, nauczanie dzieci przy obecności u ich statusowi WNZ w bułgarskich szkołach na płatnej podstawie. Najpierw statut wydaje się na 1 rok. Przy potwierdzeniu odpowiednich podstaw, ten status corocznie wydłuża się.